Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels voor medewerkers/-sters ten opzichte van deelnemers

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Ook 3 x 2 onderschrijft deze regels.

Daarom hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld (Ingrid den Hoedt en de voorzitter).

Vrijwilliger bij 3x2 kun je pas worden / zijn als je in het bezit bent van een VOG (verklaring omtrent Gedrag), de gedragsregels hebt ondertekend en nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden met een bestuurslid.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.-De leider/leidster/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer van 3x2 zich veilig voelt.

-          De leider/leidster/vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer van 3x2 te bejegenen op een wijze die de deelnemer van 3x2 in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

-          De leider/leidster/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

-          Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider/leidster/vrijwilliger en de jeugdige deelnemer van 3x2 tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

-          De leider/leidster/vrijwilliger mag de deelnemer van 3x2 niet op een zodanige wijze aanraken dat de deelnemer van 3x2 en/of de leider/leidster/vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

-          De leider/leidster/vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

-          De leider/leidster/vrijwilliger zal voor, na en tijdens 3x2 gereserveerd en met respect omgaan met de deelnemer van 3x2 en met de ruimte waarin de deelnemer van 3x2 zich bevindt, zoals de kleedkamer.

-          De leider/leidster/vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

-          De leider/leidster/vrijwilliger zal de deelnemer van 3x2 geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de deelnemer van 3x2 die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

-          De leider/leidster/vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de deelnemer van 3x2 is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

-          In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider/leidster/vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.