Over 3x2

“3x2” is een evenement uit Ridderkerk voor de jeugd tussen 8 en 16 jaar. Het accent ligt tegenwoordig op het fietsen. Daarom wordt dit festijn ook wel “de jeugdwielertour 3 x 2” genoemd. 

Het wordt jaarlijks gehouden in de één na laatste week van de zomervakantie van de basisschool en is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waaraan ruim 200 jongens en meisjes meedoen en ruim 80 vrijwilligers. De deelnemers worden verdeeld over 20 groepen en iedere groep heeft twee leiders/-sters. De groepen worden gesponsord door een bedrijf uit of in de onmiddellijke nabijheid van de gemeente Ridderkerk. De sponsor zorgt in ieder geval voor een mooi shirt met reclame voor alle deelnemers uit zijn groep. 

In 1972 werd onder auspiciën van de Stichting Evenementen Ridderkerk door de werkgroep 3 x 2 de basis gelegd voor deze jaarlijks terugkerende week vakantiebesteding voor de jeugd...."

Uit de archieven blijkt dat de tour in beginsel nog wel Waardentour genoemd werd maar dat de organisatie al sprak van jeugdzesdaagse (3x2). " Uiteindelijk werd het evenement in het "Programma zomervakantiebesteding voor de jeugd", gepresenteerd door de Commissie Vakantiebesteding onder auspiciën van de Stichting de Ridderkerkse Gemeenschap, aangeduid als "Jeugdzesdaagse (3x2)"

1971
De jeugdvierdaagse, zoals deze enkele jaren is georganiseerd, kreeg dit jaar een nieuw jasje. In zijn nieuwe vorm omvat dit programmaonderdeel: 2 dagen trimmen, 2 dagen wandelen en 2 dagen fietsen("3 x 2"), gekruid met spelen en wedstrijden, alsmede dagelijks een verkeerstest.

2008
Oprichting van Stichting Instandhouding Vakantiebesteding Jeugdwielertour 3 x 2 Ridderkerk. Sinds 2012 organiseert deze zelfstandige stichting het evenement.

"3 X 2"
Zoals gezegd ligt het accent tegenwoordig op het fietsen. Er wordt met uitzondering van ’s maandags op alle dagen gefietst. ’s Maandags worden de fietsen van de deelnemers aan een strenge keuring onderworpen en tegelijkertijd werken de groepen een parkoers van spelletjes af. Op de fietsdagen wordt er met als vertrek- en aankomstplaats Ridderkerk een parkoers afgelegd van ongeveer 35 km en in het parkoers ligt elke dag een zwembad. 

Behalve het feit dat de organisatie de deelnemers een gezellige vakantieweek tracht te verschaffen, is haar opzet eveneens de jeugd enige discipline, teamgeest en saamhorigheid bij te brengen. Dagelijks worden er door de groepen spelletjes gedaan terwijl ook een verkeerstest en een quiz deel uitmaken van het programma. Onderweg beoordeelt de jury het fietsen per groep. Aan het geheel is een wedstrijdelement verbonden; dagelijks is er een groene trui voor de winnaar van het dagploegenklassement. Tijdens de finale aan het eind van de week krijgt de ploeg die het best gepresteerd heeft de gele trui. Voor pechvogels is er een zwarte trui. 

Naast de groepen bestaat de karavaan uit een aantal begeleidende auto’s, zoals een vooroprijdende routewagen en verzorgingswagens die voor het nodige drinken voor de deelnemers zorgen en dagelijks soep voor iedereen. Onze eigen ‘rijdende’ snoepwinkel vindt veel aftrek bij de jeugd. De bagagewagen vervoert de bagage van de deelnemers onderweg en deskundige EHBO-ers springen bij wanneer dat nodig is. Verschillende geluidswagens verzorgen gezellige muziek onderweg en de communicatie. Twee temporijders bepalen dagelijks voorop het fietstempo en een aantal bromfietsbegeleiders loodsen de karavaan door het drukke verkeer. In de bezemwagen, tot slot, bevindt zich personeel dat onderweg de pechvogels meeneemt; zij plakken banden en verrichten de nodige andere reparaties. Op de laatste dag hebben alle deelnemers hun fietsen versierd en rijdt de karavaan in triomftocht door Ridderkerk naar de finale in de Ridderkerkse sporthal de Fakkel.

Informatie Deelnemers

3 x 2 2024: maandag 12 t/m zaterdag 17 augustus

Jongens en meisjes die geboren zijn tussen 18 augustus 2007 en 31 december 2015 kunnen in 2024 meedoen. Je kunt dus meedoen als je 9 wordt dit jaar tot en met 16 jaar. Wanneer je ingeschreven bent wordt verwacht dat je heel de week mee doet.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om via de site in te schrijven en te betalen. 
Je kan mee doen met een vriend(in) of individueel voor € 25,- p.p.

Persoonlijk inschrijven kan tijdens openingstijden bij:
Sanders-Bolnes, Amerstraat 12 te 2987 CA Ridderkerk
Winkelcentrum "de Werf" Bolnes-Zuid.

Neem een ingevuld en getekend formulier mee voor Single inschrijving of Duo inschrijving. Betaling alleen contant.

Geef je snel op voor een sportieve week vol plezier.

 

Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN “3x2”

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Instandhouding Vakantiebesteding Jeugdwielertour 3x2 Ridderkerk hierna te noemen: “3x2” verwerkt van haar deelnemers, vrijwilligers, sponsors en/of andere geïnteresseerden.

Indien je deelnemer of vrijwilliger wordt van“3x2”, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan “3x2” verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens en gemaakte foto’s en video’s in lijn met dit privacy beleid te verwerken/gebruiken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: “3x2”, KvK 24435179.
“3x2”is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt “3x2” en voor welk doel
2.1          In het kader van deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
           d) functie tijdens evenement;
           e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.
2.2          “3x2” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)            naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan activiteiten, aanmelding bij gemeentelijke instanties i.v.m. vergunningen ed;
b)           naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen omtrent 3x2, meldingen over calamiteiten en informatie over activiteiten van“3x2”;

C)            voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht wordt gebruikt voor groepsindeling en attentie bij verjaardag tijdens het evenement;
c)            naam en telefoonnummer van waarschuwingscontactpersoon wordt gebruikt bij calamiteiten;
d)           naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het deelnamegeld af te wikkelen;

e)           functienaam tijdens evenement wordt gebruikt voor het per functie informeren van de vrijwilligers;
2.3          Alle gegevens van de deelnemers die aan de vrijwilligers (groepsleiding, EHBO, jury ed.) ter beschikking zijn gesteld worden binnen twee weken na 3x2 vernietigd.

2.3       Alle gegevens worden door het secretariaat tot uiterlijk twee jaar na afloop van deelname gebruikt om je te informeren over de ontwikkelingen van “3x2”.

E-mail berichtgeving (opt-out):

“3x2”gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de deelname aan “3x2” toe te sturen.

 

3. Gebruik foto’s

3.1       Door deelname aan “3x2” geef je toestemming om de door, onder verantwoordelijkheid van “3x2”, gemaakte foto’s en video’s te plaatsen op de sociale media van 3x2.

3.2       Ongewenste foto’s, video’s worden, na melding, binnen 2 dagen verwijderd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “3x2”passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Als “3x2” voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden, zogenaamde verwerker, dan zal met de verwerker een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via het secretariaat van “3x2”kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “3x2” zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop”3x2” je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

6. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

 

Gedragsregels

Gedragsregels voor medewerkers/-sters ten opzichte van deelnemers

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.
Ook 3 x 2 onderschrijft deze regels.

Daarom hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld (Ingrid den Hoedt en de voorzitter).

Vrijwilliger bij 3x2 kun je pas worden / zijn als je in het bezit bent van een VOG (verklaring omtrent Gedrag), de gedragsregels hebt ondertekend en nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden met een bestuurslid.

Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.-De leider/leidster/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer van 3x2 zich veilig voelt.

-          De leider/leidster/vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer van 3x2 te bejegenen op een wijze die de deelnemer van 3x2 in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

-          De leider/leidster/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

-          Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider/leidster/vrijwilliger en de jeugdige deelnemer van 3x2 tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

-          De leider/leidster/vrijwilliger mag de deelnemer van 3x2 niet op een zodanige wijze aanraken dat de deelnemer van 3x2 en/of de leider/leidster/vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

-          De leider/leidster/vrijwilliger onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

-          De leider/leidster/vrijwilliger zal voor, na en tijdens 3x2 gereserveerd en met respect omgaan met de deelnemer van 3x2 en met de ruimte waarin de deelnemer van 3x2 zich bevindt, zoals de kleedkamer.

-          De leider/leidster/vrijwilliger heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

-          De leider/leidster/vrijwilliger zal de deelnemer van 3x2 geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de deelnemer van 3x2 die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

-          De leider/leidster/vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de deelnemer van 3x2 is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

-          In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider/leidster/vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

Vrienden maken

 
Veel deelnemers hebben zich als duo aangemeld. Maar zelfs als je individueel aangemeld bent, heb je na de eerste dag al vrienden gemaakt. Wist je dat er zelf 3x2 huwelijken zijn ontstaan?